Vodné hospodárstvo

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov upravil všeobecné a špeciálne povinnosti pre právnické subjekty ktoré nakladajú so splaškovými, komunálnymi a osobitnými vodami.

Zabezpečíme:

  • dodržiavanie všetkých povinností pri nakladaní s vodami (podzemnými, povrchovými, odpadovými, priemyselnými,..)
  • viesť kompletnú evidenciu o vodách v zmysle zákona o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • spracovanie prevádzkových poriadkov pre všetky sklady látok nebezpečných látok v zmysle platnej legislatívy vodného hospodárstva
  •  vypracovať havarijný vodohospodársky plán podľa Vyhlášky 100/2005 Z.z.
  • činnosť vodohospodára spoločnosti podľa ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov