Využite uvádzaciu cenu na ON - line Audit legislatívnych požiadaviek podľa nového odpadového zákona už od 30 Eur!!!

 
- oslovte nás
- zašleme Vám dotazník k predmetu Vašej činnosti
- na základe vyplneného dotazníka Vám zašleme otázky k  auditu vrátane paragrafového znenia
 
 

Odpadové a obalové hospodárstvo

 

Pomôžeme Vám zabezpečiť:
 

 • nakladanie s odpadmi vo Vašej firme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. 
 • povinnosti vyplývajúce podnikateľským subjektom z nových vyhlášok:  
 1. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
 3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • zaradenie podľa Katalógu odpadov, vedenie evidencie o odpadoch, podávanie hlásení na nakladanie s odpadmi, vypracovanie žiadostí na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich predloženie orgánu štátnej správy
 • vypracovať prevádzkové poriadky skladov odpadov, horľavín, chemických a ropných látok
 • viesť evidenciu a predkladať ju orgánom štátnej správy pre všetky druhy odpadov
 • zhodnotenie činnosti klienta pri uhrádzaní príspevku do jednotlivých komodít Recyklačného fondu
 • viesť evidenciu obalov podľa druhu materiálov, množstiev opakovane použiteľných obalov a podávať ročné hlásenie