Environmentálny audit

ÚSEK IMPLEMENTÁCIE EMS

Zavedením environmentálneho manažérskeho systému identifikujeme jednotlivé aspekty a vplyvy procesov a činností, určíme ich významnosť a zavedieme postupy a metódy požadované pre účinné riadenie týchto aspektov. Meraním, monitorovaním a analyzovaním procesov a zavedením potrebných činností navrhujeme stratégiu budovania systémov EMS podľa noriem ISO 14 001.

Udržiavanie systému environmentálneho manažérstva umožňuje operatívne riadiť aspekty životného prostredia v súlade s platnými právnymi a inými zákonnými požiadavkami tak, aby sa predchádzalo a zamedzilo vzniku nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

  • Vykonávanie interných auditov – systémový a právnych požiadaviek
  • Vypracovávanie ročných správ pre manažment