poradca ADR prepravy

 
v súlade s §36 zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, sú  povinní odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca príslušného roku;