Ovzdušie

Pomôžeme Vám:
 

  • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s platnou technickou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia
  • v dodržiavať určené emisné limity stanovené vo vyhláške č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií
  • v viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania podľa vyhlášky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
  • v vypracovať a podať Hlásenie o zdroji znečisťovania ovzdušia - NEIS