ČO prináša nový zákon o odpadoch?

POVINNOSTI VÝROBCU VŠEOBECNE

Podľa nového zákona o odpadoch vznikajú výrobcom vyhradeného výrobku (VV) nové povinnosti, resp. sa niektoré pôvodné rozširujú a konkrétne špecifikujú.

Obdobne ako doteraz si výrobca môže svoje povinnosti plniť:

  1. individuálne (sám),

  2. kolektívne j. prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov,

  3. alebo prostredníctvom tretej osoby (výlučne pre batérie a akumulátory).

OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY

Kto je výrobca (dovozca) obalov = pôvodne povinná osoba?

Podstata definície povinnej osoby vo vzťahu k obalom sa mierne rozšírila a upravila sa nasledovne:

Je to fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

  1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, tzv. balič-plnič;

  2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní, a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, objednávateľ baliacej služby;

  3. uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),dovozca a balič bez obchodnej značky;

  4. ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,obchodník, ktorý poskytne obal na zabalenie zakúpeného tovaru (PE alebo papierová taška, kartón, vrecúško);

  5. ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, - servisné obaly napr. v lahôdkach PE tégliky, misky ;

  6. uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b) – výrobca (dovozca) prázdnych obalov priamo spotrebiteľovi, nie na priame balenie.

 

Vítajte na stránkach firmy EKO-KOMPLET, s.r.o.

Vítame Vás na stránkach našej firmy. Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

 

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a viacročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadom, ochrany vôd a ovzdušia.

Zabezpečujeme komplexné environmentálne služby a plnenie povinností firmy na úseku životného prostredia vyplývajúce z platnej legislatívy v SR

Novinky

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020

21.01.2021 07:27
Za rok 2020 môžete podať Ohlásenie o vzniku odpadu buď na tlačive platnom k 31.12.2020, alebo na...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

13.04.2020 09:01
s účinnosťou od 9.4.2020 sa dopĺňa sa zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch: § 135h Prechodné...

Aké tašky v obchodoch je povinnosť spoplatňovať?

17.11.2018 00:00
Od novely zákona o odpadoch, začali v obchodoch spoplatňovať tašky. Nie však všetci pochopili...

Novela zákona o odpadoch a novela 5. súvisiacich vyhlášok

29.12.2017 16:32
Zákonom č. 292/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene...

Zrušený "sporný §58" zákona o odpadoch

13.01.2017 07:40
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré...